University of Aizu logo

Center for Language Research

 

CLR Faculty Members

John

John BLAKE

Associate Professor

Univ. of Aizu: 2016~

 

Younghyon

Younghyon HEO

Senior Associate Professor

Univ. of Aizu: 2012~

 

Peter

Peter ILIC

Associate Professor

Univ. of Aizu: 2018~

 

Emiko

Emiko KANEKO

Professor

Univ. of Aizu: 2008~

 

Will

Will LINGLE

Associate Professor

Univ. of Aizu: Oct. 2019~

 

Allan

Allan NICHOLAS

Associate Professor

Univ. of Aizu: 2017~

 

Aki

Akitsugu NOGITA

Associate Professor

Univ. of Aizu: 2019~

 

Jeremy

Jeremy PERKINS

Senior Associate Professor

Univ. of Aizu: 2013~

 

Debo

Debopriyo ROY

Professor

Univ. of Aizu: 2007~

 

Ian

Ian WILSON

Professor & CLR Director

Univ. of Aizu: 2006~

 

University of Aizu logo